दि पुना डिस्ट्रिक्ट पोलिस को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. पुणे 01

`

मुदत 5 वर्ष व व्याज दर 8% द.सा.द.शे.


आवर्ती ठेव द.म.रक्क्म रुपये महिने मुदती नंतर जमा होणारी रक्कम रुपये मुदतीनंतर मिळणारे व्याज रक्कम रुपये एकुण मिळणारी रक्कम
500 60 30000 6100 36100
600 60 36000 7320 43320
700 60 42000 8540 50540
800 60 48000 9760 57760
900 60 54000 10980 64980
1000 60 60000 12200 72200
1100 60 66000 13420 79420
1200 60 72000 14640 86640
1300 60 78000 15860 93680
1400 60 84000 17080 101080
1500 60 90000 18300 108300